Master universitatea romano americana

http://www.rau.ro/mygraphics/Admitere-MASTER-2010.jpg


Actele necesare inscrierii la concurs sunt:

 • Cerere de inscriere tip. Aceasta se obtine de la secretara de facultate care verifica dosarul de inscriere si se completeaza personal de candidat/a

 •  

 • Diploma de licenta (sau echivalenta), in original. Absolventii promotiei de anul curent carora nu li s-a eliberat diploma de licenta, pot prezenta la inscriere adeverinta de absolvire cu examen de licenta, cu precizarea mediei pe ani de studii si a mediei la examenul de licenta
 • Foaia matricola sau Suplimentul la diploma de la programul de licenta absolvit, in original sau copie legalizata

 •  

 • Diploma de bacalaureat (sau echivalenta), in original, sau, dupa caz, copie legalizata insotita de adeverinta din care sa rezulte calitatea de student in anul universitar viitor in cadrul unui alt program de studii, cu mentiunea ca "Diploma de bacalaureat Seria ... si Numarul ... se afla la dosarul studentului", semnata de Decanul si Secretarul sef al facultatii respective

 •  

 • Certificatul de nastere, in copie, autentificata de catre secretarul care efectueaza inscrierea, in baza actului original care se restituie candidatului


 • Certificatul de casatorie (in cazul schimbarii numelui), in copie


 • Adeverinta medicala tip eliberata de medical de familie, din care sa rezulte ca solicitantul este apt pentru a urma studiile universitare de masterat


 • Buletin sau Carte de identitate, copie


 • 3 (trei) fotografii color marime 3x4 cm


 • Declaratie olografa privind originalitate eseului/proiectului depus


 • Chitanta de plata a taxei de concurs


 • Actele se prezinta in dosar plic cartonat, pe care se mentioneaza facultatea, programul de studii universitare de masterat, numele si prenumele candidatului, e-mailul si telefonul de contact.
  Dupa acceptarea dosarului de inscriere, fiecare candidat primeste "Legitimatia de concurs" pe baza careia depune la Comisia de admitere a facultatii organizatoare a programului de studii universitare de masterat, eseul elaborat conform tematicii de specialitate, cu respectarea structurii generale afisate pe site-ul Universitatii. 


  Mai multe detalii pe www.rau.ro

  Niciun comentariu:

  Trimiteți un comentariu