universitatea nationala de aparare-masterat menegement economico-financiar

  În Facultatea de Comandă şi Stat Major sunt organizate studii universitare în domeniul fundamental / domeniul de studii Ştiinte Militare şi Informaţii, pe trei cicluri: ciclul I - studii universitare de licenţă, ciclul II - studii universitare de masterat şi ciclul III - studii universitare de doctorat ştiinţific.


În ciclul I - studii universitare de licenţă, cu durata de 3 ani, forma cu frecvenţă, studenţilor li se asigură pregătirea interarme, întrunit şi pentru operaţii multinaţionale, necesară îndeplinirii funcţiilor de comandant de batalion (similare) şi de ofiţeri de stat major în structuri superioare acestui eşalon. De asemenea, li se transmit cunoştinţe şţiinţifice solide, în vederea atingerii nivelului necesar de cunoaştere pentru a putea continua formarea în ciclul următor (studii universitare de masterat).
Programe de licenţă:
 a. acreditate :Conducere Interarme - Forţe Terestre,Conducere Interarme - Forţe Aeriene, Conducere Interarme - Forţe Navale, Conducere Logistică, Management economico-financiar. 
b. autorizate provizoriu: Securitate şi Apărare, Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării, Conducere Militară, Sisteme informaţionale;

În ciclul II - studii universitare de masterat, cu durata 2-4 semestre, forma cu frecvenţă \ frecvenţă redusă studenţilor li se dezvoltă aptitudinile de cercetare, analiza şi diagnoza prin cultivarea capacităţii de a-şi asuma responsabilitatea deciziei în actul de conducere a structurilor militare.
Programe de masterat:
a. acreditate: Conducere Interarme-Forţe Terestre, Conducere Interarme-Forţe Aeriene, Conducere Interarme-Forţe Navale, Securitate şi Apărare, (Securitate şi Apărare Naţională), Managementul programelor şi proiectelor , Management Economico-Financiar, NATO Senior Executiv Master Course, Management Logistic, Managementul Crizelor şi Operaţiilor Multinaţionale, (3 semestre);
b. cu documentaţia depusă la ARACIS în vederea acreditării pentru 2 semestre: Conducere Interarme - Forţe Navale, Conducere Interarme - Forţe Aeriene, Conducere Interarme - Forţe Terestre, Managementul Logisticii, Management Economico Financiar, Securitate Naţională şi Comunicare Publică;

În ciclul III - studii universitare de doctorat, cu durata de 3 ani, forma fără frecvenţă, doctoranzilor li se asigură condiţiile necesare realizării celei mai performante competenţe în domeniile Ştiinţe Militare şi Informaţii şi Securitate Naţională şi aptitudini personale şi manageriale generale pentru: a extrage şi sintetiza rapid cunoştinţele în contexte / împrejurări noi; a descoperi soluţii inovative care răspund unor probleme / situaţii complexe; a dezvolta strategii prin combinarea multiplelor perspective posibile de abordare; a promova creativitatea şi capacitatea de a comunica eficient; a forma, conduce şi lucra în echipă; a prezenta proiectele în vederea obţinerii de mijloace pentru finanţarea lor; a asigura un bun management al timpului şi al resurselor implicate în cercetare; a promova monitorizarea permanentă a calităţii şi performanţei; a fi pregătit să gestioneze un (eventual) eşec în verificarea soluţiei optimale.
La studiile universitare de doctorat pot participa şi persoane din societatea civilă, licenţiate în specializările universitare corespunzătoare sau specializări / domenii conexe.
Facultatea de Comanda şi Stat Major este titulară a planurilor de învăţamânt şi programelor analitice ale disciplinelor de studiu şi poartă răspunderea pentru proiectarea şi corelarea activităţilor de învăţamânt integrate, ce asigură realizarea unei pregătiri interarme şi intercategorii de forţe ale armatei,de înalta eficienţă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu